Wie moeten wij aanroepen ?

Wie moeten wij aanroepen ? #

Tot wie moet ons gebed vooral gericht zijn ? #

Wij moeten God bidden en zijn Naam aanroepen : dat leert ons de wet van de natuur, die in het hart van de mens gedrukt is : dat leert ons ook de Heilige Schriftuur, waarin we dit bevel van God lezen : “Aanroep mij op de dag van de kwelling„ 1. Als we zeggen: God bidden, dan verstaan we daardoor de drie goddelijke Personen.

Mogen we ook de heiligen aanroepen ? #

Op de tweede plaats nemen we onze toevlucht tot de hulp van de heiligen die in de hemel zijn : dat we ook tot hen onze gebeden mogen richten, dat is met zoveel zekerheid aangenomen in de Kerk dat er niet aan te twijfelen valt. Doch vermits dat punt reeds vroeger afzonderlijk behandeld werd, verwijzen we daarheen. Om alle dwaling van onwetenden te voorkomen, zal het nochtans goed zijn aan de gelovigen te leren welk verschil er bestaat tussen God bidden en de heiligen aanroepen.

Verschil tussen het gebed tot God en het gebed tot de heiligen. #

We aanroepen God en de heiligen niet op dezelfde manier : we vragen aan God dat Hij ons gunsten verleent of ons van het kwaad bevrijdt ; aan de heiligen vragen we, omdat zij de vrienden van God zijn, dat zij voor ons ten beste spreken en voor ons van God bekomen hetgeen we nodig hebben. Vandaar gebruiken we twee verschillende gebedsvormen:tot God bidden we : Ontferm u onzer, aanhoor ons ; en tot de heiligen: Bidt voor ons.

Hoe kunnen we ook aan de heiligen vragen dat zij zich over ons ontfermen ? #

Toch kunnen we in zekeren zin ook aan de heiligen vragen dat zij zich over ons ontfermen : zij zijn immers allerbarmhartigst. Bijgevolg kunnen we hun vragen dat zij medelijden hebben met onze ellendige toestand en ons helpen door hun macht en hun voorspraak bij God. Doch hier moet iedereen zich wel wachten aan iemand toe te kennen wat aan God alleen eigen is. Als we dus vóór het beeld van een heilige een vaderons bidden, dan moeten we hieraan deze betekenis hechten : we vragen aan de heilige dat hij zou meebidden, voor ons zou afsmeken hetgeen in de vaderons gevraagd wordt, en onze voorspreker en bemiddelaar zou zijn bij God. De heilige Johannes leert ons. in het Boek der Openbaring, dat de heiligen werkelijk die rol vervullen 2.


  1. Ps. XLIX, 15. ↩︎

  2. Apoc. VIII, 3. ↩︎