Noodzakelijkheid van het gebed

Noodzakelijkheid van het gebed. #

Hoe moet men bidden. #

In de bediening van de priester is het onderwijs over het gebed het meest noodzakelijk voor de zaligheid van het gelovige volk ; als de pastoor dat onderwijs niet met vromen en getrouwen ijver geeft, zullen noodzakelijk velen onwetend blijven op dat punt. Daarom moet de pastoor vóór alles betrachten dat zijn toehoorders begrijpen wat ze aan God moeten vragen en hoe ze moeten bidden.

Al de hoedanigheden van een goed gebed vinden we in het goddelijk gebed dat Christus onze Heer geleerd heeft aan de apostelen, en door hen en hun opvolgers, aan al degenen die later het christelijk geloof zouden omhelzen. De woorden en de betekenis van dat gebed moeten we zo diep in ons geheugen prenten, dat wij altijd bereid zijn om het te bidden.

Om aan de pastoors toe te laten gemakkelijker de nodige uitleg over het gebed te geven, hebben we hier samengebracht wat ons meest geschikt scheen ; we hebben daarvoor geput bij de schrijvers die meest om hun wijsheid en hun lering geprezen worden. Als het nodig is kunnen de pastoors aan diezelfde bronnen gaan putten.

Het gebed is nodig om zalig te worden. #

Eerst en vooral moet men leren hoe noodzakelijk het gebed is ; het gebod van te bidden wordt immers niet als raad gegeven, maar als een streng bevel. Dat heeft Christus zelf verklaard in deze woorden: “Men moet altijd bidden„ 1. En ook de Kerk toont ons die noodzakelijkheid van het gebed aan in de inleiding tot het gebed van de Heer : “Door heilzame voorschriften vermaand, en onderwezen door het goddelijk voorbeeld, durven wij zeggen„.

Omdat het gebed nodig is voor de christelijke mensen, en zijn leerlingen Hem vroegen : “Heer, leer ons bidden„ 2, heeft de Zoon van God hun een gebedsvorm voorgeschreven, en hun de hoop gegeven dat ze zouden verhoord worden als ze zo bidden. Hij zelf was een voorbeeld van gebed, want niet alleen bad Hij voortdurend, maar Hij bracht zelfs de nacht door in gebed. En de apostelen hebben onophoudelijk die verplichting voorgehouden aan degenen die zich tot het geloof van Jezus Christus bekeerd hadden. Petrus 3 en Johannes 4 zetten de gelovigen met nadruk aan tot het gebed, en de Apostel wijst, op verscheidene plaatsen, op de heilzame noodzakelijkheid van te bidden 5.

Hoe kunnen we aan de gelovigen de noodzakelijkheid van het gebed doen begrijpen ? #

Wij hebben zoveel genaden en gunsten nodig die onontbeerlijk zijn voor het welzijn van ziel en lichaam, dat we noodzakelijk onze toevlucht moeten nemen tot het gebed, omdat dit het beste middel is om onze armoede te doen kennen en om van God te bekomen wat we nodig hebben. God is immers aan niemand iets verschuldigd : er blijft ons bijgevolg niets anders over dan door gebeden van Hem af te smeken hetgeen we verlangen ; Hij gaf ons het gebed als noodzakelijk middel om te verkrijgen hetgeen we wensen.

Het gebed is het enige hulpmiddel in onze nood. #

Er zijn gunsten die we niet kunnen bekomen tenzij door het gebed. Het gebed bezit een wondere kracht om de duivels te verdrijven : er bestaat immers een soort duivelen die men alleen kan uitdrijven met te bidden en te vasten 6. Zij die de gewoonte niet aannemen met zorg en godsvrucht te bidden, beroven zich dus van vele grote voordelen, Niet alleen moet men goed bidden, maar men moet het ook voortdurend doen, om te bekomen wat men verlangt. Want, zoals de heilige Hieronymus zegt, “er staat geschreven : Er wordt gegeven aan alwie vraagt. Als gij dan niets bekomt, dan is het omdat gij niet vraagt ; vraagt dus, en gij zult verkrijgen„.


  1. Luc. XVIII, 1. ↩︎

  2. Luc. XI, 1 ↩︎

  3. I Petr. III, 7 ↩︎

  4. I Jo. III, 22 ↩︎

  5. Phil. IV, 6 ; I Thess. V, 17 ; Hebr. IV, 16. ↩︎

  6. Matth. XVII, 21. ↩︎