Eerste Deel: Het Symbolum des Geloofs

Eerste Deel: Het Symbolum des Geloofs #

Inleiding

Ik geloof in God, de Vader almachtig, schepper van hemel en aarde

En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer

Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria

Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven

Die nedergedaald is ter helle, ten derden dage verrezen van de dood

Die opgeklommen is ten hemel, en zit aan de rechterhand van God, Zijn almachtige Vader

Vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden

Ik geloof in de Heilige Geest

Ik geloof in de heilige katholieke Kerk, en in de gemeenschap der heiligen

Vergiffenis der zonden

Verrijzenis van het Vlees

Het eeuwig leven